[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านวังยาง

 

 
  ระบบรายงาน งานตามนโยบาย

งานตามนโยบาย
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน

อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2553


แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

โรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

.....................................

  

จุดเน้นที่ 7  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนบ้านวังยางได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา

          ขั้นที่  ๑ การวางแผน (P)

            . แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน เป็นต้น

           . ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงาน  ต้นสังกัดและของสถานศึกษา  ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคาดหวังทางสังคม และคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น

          ขั้นที่ ๒ การดำเนินการ (D)

          . นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์ หลอมรวม กำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (ฉบับร่าง)

          . จัดทำแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ

          ขั้นที่ ๓ การตรวจสอบ (C)

          . นำมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ฉบับร่าง) และคู่มือการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ (ฉบับร่าง) นำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ วิพากษ์ ประเมินความเหมาะสม                   ความเป็นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะ

          ขั้นที่ ๔ การปรับปรุงแก้ไข (A)

          . ปรับปรุง แก้ไขและจัดพิมพ์มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และคู่มือการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ

           . นำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ

          . ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๒. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขอสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ขั้นที่ ๑ การวางแผน ( P )

          ๑. แต่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา

           . ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาข้อเสนอแนะของสมศ. ข้อเสนอแนะของ ต้นสังกัด  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียน (SAR) 

          ๓. ศึกษา/วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ๔. ศึกษา/วิเคราะห์จุดเน้นระดับการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของหน่วยงาน

          ขั้นที่ ๒ ลงมือปฏิบัติ ( D ) 

           . กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

           . กำหนดโครงการ/กิจกรรม

           . กำหนดวิธีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  โดยครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

          . กำหนดแหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

          ขั้นที่ ๓  การตรวจสอบ (C)

          ๙.  ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม  สอดคล้อง  ครอบคลุม  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ขั้นที่ ๔ ปรับปรุงพัฒนา ( A )

          ๑๐. แก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  ในส่วนที่บกพร่อง 

          ๑๑. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ๑๒. เสนอความเห็นความเห็นต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๑๓. จัดพิมพ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

          ๑๔. นำส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

๓. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

          ขั้นที่ ๑ การวางแผน (P)

          . แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ

          . ศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการของระบบบริหารและสารสนเทศ ของสถานศึกษาให้สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ขั้นที่ ๒ การดำเนินการ (D)

          . จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา

          . จัดบุคลากรรับผิดชอบการบริหารสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหาร ๔ งาน และตามมาตรฐานของสถานสถานศึกษา

          . จัดทำข้อมูลสารสนเทศโดยแยกหมวดหมู่ ตามโครงสร้างการบริหาร ๔ งาน และตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามเอกสารประกอบมาตรฐานที่ ๑-๑๕

           ขั้นที่ ๓  การตรวจสอบ (C)

           . ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูล สารสนเทศตามโครงสร้างการบริหาร  ๔ งานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ขั้นที่ ๔ การปรับปรุงพัฒนา ( A )

          . พัฒนา ปรับปรุง ระบบข้อมูล สารสนเทศโครงสร้างการบริหาร ๔ งาน และตามมาตรฐานของสถานศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          ขั้นที่ ๑ การวางแผน (P)

          .  ประชุม ชี้แจงครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

          .  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

           .  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี

          ขั้นที่ ๒ การดำเนินการ (D)

          . ดำเนินการตามแผน

          . ผู้บริหารให้การส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งอำนวยความ สะดวกในการทำงานอย่างเพียงพอ

          ขั้นที่ ๓ การตรวจสอบ (C)

           . นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปี  ตามปฏิทินนิเทศ ติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในกรณีที่พบปัญหาก็ให้แก้ไขเพื่อให้ โครงการ และกิจกรรม ดำเนินไปให้บรรลุวัตถุประสงค์

           . ประเมินโครงการและกิจกรรมทุกโครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปี แล้วสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ

          ขั้นที่ ๔ การปรับปรุงพัฒนา (A)

          . นำส่วนที่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นส่วนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือต้องปรับปรุง ให้นำกลับไปจัดทำแผนเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาในปีถัดไป

๕. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

          ขั้นที่ ๑ การวางแผน (P)

           ๑. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานโดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นกรอบการตรวจสอบ ทบทวน

          ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

          ๓. จัดทำเครื่องมือในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา และกำหนดแผน/ปฏิทินติดตาม ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง/หรือผู้รับการตรวจทราบ

          ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D)

          ๔. คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นกรอบการตรวจสอบทบทวน

          ๕. รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

          ๖. รายงานผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา

          ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (C)

          . ตรวจสอบการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกำหนดมาตรการเร่งรัด ปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในกรณีที่พบปัญหา ให้รีบแก้ไข

          ขั้นที่ ๔ การปรับปรุงพัฒนา (A)

          ๘. นำผลที่ได้จากการรายงานผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษามาประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งรัด พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป กรณีที่มีปัญหา อุปสรรคที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข

          ๙. นำผลที่ได้จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียน มาประชุมเพื่อกำหนดวิธีการ/แนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนร่วมกัน

          ๑๐. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          ขั้นที่ ๑  การวางแผน (P) 

         ๑. ดำเนินการวางแผนร่วมกันของครู นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๒. ศึกษามาตรฐาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด  การดำเนินการ

         ๓. จัดทำเครื่องมือสำหรับการประเมินตามมาตรฐาน

         4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

          ขั้นที่ ๒  การดำเนินการ (D)

         ๕. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ด้านคุณภาพผู้เรียนโดยสถานศึกษา ในประเด็นดังนี้

        - คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้

       - สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

        - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

        - พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน โดยระบุได้ถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มผู้เรียนที่มีคุณลักษณะยังไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์

          ๖. ดำเนินการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน

๗. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

          ขั้นที่ ๑  การวางแผน (P)

           . ประชุมปรึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ความจำเป็นในการจัดทำรายงาน และกำหนดขั้นตอนการจัดทำรายงาน ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

          ๒. กำหนดขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน

          . แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

          ๔. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

          ขั้นที่ ๒  การดำเนินงาน (D)

          ๕. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบถ้วนทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้

          ๖. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล

          ๗. ยกร่างรายงานประเมินคุณภาพภายใน SAR  ตามรูปแบบการเขียนรายงาน

                ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

                ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                 ส่วนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้

          ขั้นที่ ๓  การตรวจสอบ (C)

           ๘. นำร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอให้คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย วิพากษ์ ปรับปรุง แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ

          ขั้นที่ ๔  การปรับปรุงพัฒนา  (A)

          ๙. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบการเขียนรายงาน

          ๑๐. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ

          ๑๑. รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ต่อสาธารณชน และแจ้งให้คณะครูรับทราบ

๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

          ขั้นที่ ๑  การวางแผน (P)

           . สร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ  ของการพัฒนาการศึกษาจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

           . กำหนดเป้าหมายการพัฒนา  แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลา  งบประมาณ

          ขั้นที่ ๒  การดำเนินงาน (D)

          . นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีในทุกขั้นตอน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา และหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน ออกแบบ และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง

          . วางแผนพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

          . กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)

           . กำหนดมาตรฐานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน จัดระบบและโครงสร้าง ที่เหมาะสม  วางแผนและดำเนินงานตามแผน โดยเน้นระบบคุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามรอบระยะ เวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

Fผลการดำเนินการพัฒนา

          ผลการพัฒนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านวังยางที่เข้ารับการประ เมินภายในเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยท่านผอ.วิทธิศักดิ์ สิงหาจุลเกต และท่าน ศน.มาลี พินสาย ผื่านการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก


                           ภาพประกอบจุดเน้นที่ 7

 

 เข้าชม : 1585


งานตามนโยบาย 5 อันดับล่าสุด

      9. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย 9 / ก.พ. / 2554
      8. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ 9 / ก.พ. / 2554
      7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน 14 / ก.ย. / 2553
      6. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนของสพป.สระแก้ว เขต1 14 / ก.ย. / 2553
      5. พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 / ก.ย. / 2553


  ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านอ่านเกิดจากผู้ชมสาธารณะ โรงเรียน อาจตรวจไม่พบข้อความที่ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

l สถิติการใช้งาน l

โรงเรียนบ้านวังยาง
อำเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว  27210
E-Mail :: ssrk1154@obecmail.obec.go.th

Design By :: เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน เว็บครู
Webmaster Zone!
• จัดการระบบเว็บ
• Team ! Help Online Support